Δημοσιοποίηση έκθεσης της Υπηρεσίας

13.-(1) Η Υπηρεσία δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της στον ιστότοπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 7.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εγχώριες και διασυνοριακές διαφορές:

(α) Τον αριθμό των διαφορών που κλήθηκε να εξετάσει η Υπηρεσία και το είδος των καταγγελιών που αφορούσαν οι διαφορές αυτές·

(β) τυχόν σημαντικά προβλήματα ή προβλήματα που προκύπτουν συχνά και οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων· οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συνοδεύονται από συστάσεις για το πώς μπορούν τέτοια προβλήματα να αποφεύγονται ή να επιλύονται στο μέλλον, προκειμένου να βελτιώνονται τα πρότυπα των εμπόρων και να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

(γ) το ποσοστό των διαφορών τις οποίες αρνήθηκε να εξετάσει η Υπηρεσία και το ποσοστό των διάφορων λόγων άρνησης εξέτασης αίτησης σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 14·

(δ) το ποσοστό διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών που διεκόπησαν και τους λόγους της διακοπής αυτής, εάν είναι γνωστοί·

(ε) το μέσο χρόνο που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών·

(στ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών, αν είναι γνωστό·

(ζ) τη συνεργασία της Υπηρεσίας με άλλους φορείς μέσα σε δίκτυα φορέων εξώδικης επίλυσης διαφορών που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, εάν συντρέχει περίπτωση.