Υποβολή καταγγελίας και συγκατάθεση εμπόρου για υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία

14.-(1) Πριν να υποβάλει την αίτησή του στην Υπηρεσία, ο καταναλωτής οφείλει να εξασφαλίσει τη γραπτή συγκατάθεση του εμπόρου εναντίον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο έμπορος περιλαμβάνεται στο Μητρώο Εμπόρων τεκμαίρεται ότι έχει ήδη δώσει την απαιτούμενη συγκατάθεση.

(2) Ο έμπορος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ενημερώνει τους καταναλωτές παρέχοντας τους πληροφορίες με σαφή, ευνόητο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπό του, αν υπάρχει, και, αν συντρέχει περίπτωση, στους γενικούς όρους και στις προϋποθέσεις των συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του καταναλωτή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε σταθερό μέσο:

(α) Για τη συμμετοχή του σε διαιτησία· και

(β) για τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας.

(3) Η Υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει μια συγκεκριμένη διαφορά σε περίπτωση που:

(α) Η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία· ή

(β) η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από Διαιτητή ή από Δικαστήριο.

(4) Η Υπηρεσία αρνείται την εξέταση συγκεκριμένης αίτησης σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την καταγγελία στην Υπηρεσία μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε το αίτημα στον έμπορο.

(5) Η Υπηρεσία κοινοποιεί αιτιολογημένη απόφαση για τη μη εξέταση συγκεκριμένης αίτησης κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια (3) και (4) εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου της καταγγελίας.