Υποβολή της αίτησης

15.-(1) Καταναλωτής, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 14 υποβάλλει αυτή στην Υπηρεσία κατά τον Τύπο Α που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα καταβάλλοντας ταυτόχρονα το καθοριζόμενο στο Τρίτο Παράρτημα τέλος και την αμοιβή του Διαιτητή που θα εξετάσει την αίτηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 9.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραμματέα της επαρχίας της επιλογής του αιτητή ή σε περίπτωση που αυτός διαμένει σε άλλο κράτος μέλος, υποβάλλεται στο Γραμματέα της επαρχίας όπου πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή σε σχέση με την οποία προέκυψε η καταναλωτική απαίτηση.

(3) Η αίτηση συνοδεύεται από:

(α) Οποιαδήποτε στοιχεία διαθέτει ο αιτητής, όπως αποδείξεις πληρωμής, δελτία εγγυήσεως ή και άλλα σχετικά έγγραφα. και

(β) έγγραφη συγκατάθεση του εμπόρου για παραπομπή της καταναλωτικής απαίτησης σε διαιτησία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός αν η συγκατάθεσή του τεκμαίρεται σύμφωνα με τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 14.

(4) Ο αιτητής κατά την υποβολή της αίτησης κατονομάζει τους μάρτυρες τους οποίους προτίθεται να καλέσει για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.