Προκαταρτική εξέταση της αίτησης από το Γραμματέα

16.-(1) Με τη λήψη της αίτησης, ο Γραμματέας εξετάζει κατά πόσο:

(α) Η αίτηση αφορά καταναλωτική απαίτηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(β) η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 15·

(γ) πληρώθηκε το καταβλητέο τέλος.

(δ) καταβλήθηκε το ποσό της αμοιβής του Διαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 9.

(2) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από το Γραμματέα ότι η αίτηση δεν πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αίτηση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), δε γίνεται αποδεκτή και ο Γραμματέας ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για τους λόγους της μη αποδοχής.

(3) Ο αιτητής, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που θα λάβει γνώση των λόγων της μη αποδοχής της αίτησής του, δύναται να υποβάλει στο Γραμματέα τα ελλείποντα στοιχεία ή το καταβλητέο τέλος ή την αμοιβή του Διαιτητή που αναφέρονται ως οι λόγοι μη αποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση που δεν τα υποβάλει η αίτηση μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας θεωρείται ως απορριφθείσα.