Επίδοση εγγράφων και υποβολή απάντησης και ανταπαίτησης

17.-(1) Ο Γραμματέας επιδίδει την αίτηση στον καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης, υποβάλλει απάντηση στην αίτηση, σύμφωνα με τον Τύπο Β που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα, στο Γραμματέα της επαρχίας όπου υποβλήθηκε η αίτηση.

(2) Ο καθ’ ου η αίτηση στην απάντησή του δύναται να υποβάλει ανταπαίτηση κατά του αιτητή, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο στο Τρίτο Παράρτημα τέλος.

(3) Ο καθ’ ου η αίτηση κατά την υποβολή της απάντησης κατονομάζει τυχόν μάρτυρες τους οποίους προτίθεται να καλέσει για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.