Αποδοχή ή απόρριψη αξίωσης του αιτητή

18.-(1) Σε περίπτωση που στην απάντησή του ο καθ’ ου η αίτηση αποδεχτεί την αξίωση του αιτητή, όπως αυτή καθορίζεται στην αίτηση, καταβάλλει μέσω του Γραμματέα στον αιτητή το απαιτούμενο στην αίτηση χρηματικό ποσό.

(2) Σε περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση δεν αποδέχεται την αξίωση του αιτητή, όπως αυτή καθορίζεται στην αίτηση, ο Γραμματέας επιδίδει την απάντηση του καθ΄ ου η αίτηση στον αιτητή και παραπέμπει την υπόθεση σε Διαιτητή, ανάλογα με την σειρά εγγραφής και αποδοχής ανάληψης της διαιτησίας των Διαιτητών στο Μητρώο Διαιτητών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το αντικείμενο της αίτησης είναι τεχνικής φύσεως, η υπόθεση παραπέμπεται για εξέταση σε Διαιτητή, ο οποίος προέρχεται από το μητρώο διαιτητών που διατηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9.