Εξέταση υπόθεσης από ένα Διαιτητή

19. Η διαδικασία εξέτασης κάθε υπόθεσης, περιλαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης διεξάγεται από τον ίδιο Διαιτητή, εκτός αν αυτός διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω προσωρινού κωλύματος.