Ειδοποίηση καθορισμού τόπου και χρόνου ακρόασης

20.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 28, ο Διαιτητής καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της ακρόασης και ο Γραμματέας επιδίδει σχετική ειδοποίηση στα μέρη και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία.

(2) Η ακρόαση διεξάγεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο Γραμματέας δίδει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στο Διαιτητή.