Κλήτευση Μαρτύρων

21.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 15 και του εδαφίου (3) του άρθρου 17, αν ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση, αφού λάβει ειδοποίηση για ακρόαση ενώπιον του Διαιτητή, προτίθεται να καλέσει μάρτυρα τον οποίο δεν έχει κατονομάσει στην αίτηση ή στην απάντησή του, ο αιτητής ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο καθ’ ου η αίτηση, ζητά γραπτή εξουσιοδότηση από το Διαιτητή για την παρουσίαση του μάρτυρα αυτού υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα ημερομηνία ακρόασης.

(2) Η κλήτευση των μαρτύρων γίνεται από το Γραμματέα.