Παρουσίαση της υπόθεσης

22.-(1) Τα μέρη παρουσιάζονται ενώπιον του Διαιτητή αυτοπροσώπως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, περιλαμβανομένου δικηγόρου.

(2) Στην περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση είναι νομικό πρόσωπο, εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του.