Διαδικασία ενώπιον του Διαιτητή

23.-(1) Ο Διαιτητής διασφαλίζει ότι η διαδικασία ενώπιόν του διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της φυσικής δικαιοσύνης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διαιτητής λαμβάνει γνώση των περιστατικών της υπόθεσης, ακούει τα μέρη και δύναται να υποβάλει ερωτήσεις στα μέρη και στους μάρτυρες.