Καθήκοντα μαρτύρων

24. Πρόσωπο το οποίο έχει κλητευθεί ως μάρτυρας σε ακροαματική διαδικασία σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, έχει καθήκον να:

(α) Παρευρεθεί στην ακρόαση κατά το χρόνο, την ημερομηνία και στο χώρο που καθορίζεται στην κλήτευση·

(β) φέρει μαζί του οποιοδήποτε έγγραφο και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του έχουν ζητηθεί με την κλήτευση ή άλλα στοιχεία τα οποία κατά την κρίση του θεωρεί σχετικά με την υπόθεση.