Διαγραφή Διαιτητή από το Μητρώο Διαιτητών

11. Διαιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Διαιτητών σε περίπτωση-

(α) Θανάτου.

(β) παραίτησης·

(γ) διορισμού του στη δημόσια υπηρεσία.

(δ) που κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή εκδόθηκε κατ΄ αυτού διάταγμα διορισμού συνδίκου ή ήλθε σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του.

(ε) καταδίκης του, για ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(στ) αδυναμίας να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω φυσικής ή ψυχικής αναπηρίας ή ασθένειας·

(ζ) απόκτησης οικονομικού ή άλλου συμφέροντος που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του, χωρίς να έχει ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10·

(η) κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον·

(θ) έχει διαγραφεί από το Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα ή από το μητρώο διαιτητών που τηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.