Εξουσίες και καθήκοντα του Γραμματέα

8. Ο Γραμματέας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας·

(β) μεριμνά για την επίδοση οποιασδήποτε κοινοποίησης ή εγγράφου στα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

(γ) ετοιμάζει το σχετικό φάκελο με όλα τα στοιχεία μιας υπόθεσης και το θέτει στη διάθεση του Διαιτητή·

(δ) μεριμνά για την ενημέρωση του Μητρώου Διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11·

(ε) μεριμνά για την εκτέλεση της απόφασης του Διαιτητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30·

(στ) βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο στη συμπλήρωση οποιωνδήποτε εντύπων ή στην υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου προς την Υπηρεσία·

(ζ) αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης εργασίας ανατίθεται σ’ αυτόν από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.