Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας

7. Η Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Διατηρεί ενημερωμένο ιστότοπο που παρέχει στα μέρη εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τη Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών και επιτρέπει στους καταναλωτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά καταγγελίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά·

(β) παρέχει στα μέρη, κατόπιν υποβολής αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) επί σταθερού μέσου·

(γ) δέχεται την υποβολή καταγγελιών από καταναλωτή με μη ηλεκτρονικό τρόπο·

(δ) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών με ηλεκτρονικά μέσα ή ταχυδρομικώς·

(ε) δέχεται τόσο εγχώριες όσο και διασυνοριακές διαφορές, περιλαμβανομένων διαφορών που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013·

(στ) όταν εξετάζει διαφορές που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·

(ζ) η Υπηρεσία καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση.