Κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων

6.-(1)(α) Η Υπηρεσία καταρτίζει και διατηρεί Μητρώο Εμπόρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εμπόρων, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαδικασία διαιτησίας, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(β) Το Μητρώο Εμπόρων δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί παράρτημα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

(2) Η Υπηρεσία διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στις διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών και διασφαλίζει ότι οι διαφορές που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο και αφορούν έμπορο εγκατεστημένο στο έδαφος της Δημοκρατίας, μπορούν να παραπεμφθούν σε διαιτησία.