Διαχείριση αιτήσεων και ορισμός Γραμματέων

5.-(1) Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διαχείριση αιτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζει Γραμματέα σε κάθε επαρχία.