Σχέση με άλλες νομοθεσίες

4.-(1) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με διατάξεις άλλων εθνικών εναρμονιστικών νομοθεσιών που ρυθμίζουν διαδικασίες εξωδικαστικής προσφυγής, τις οποίες κινεί καταναλωτής κατά εμπόρου, οι πρώτες υπερισχύουν και εφαρμόζονται επί αυτών.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012.