Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται –

(α) Σε καταναλωτικές απαιτήσεις το ύψος των οποίων, εξαιρουμένων τυχόν τόκων και εξόδων, δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ €5.000, ανά προϊόν σε κάθε σύμβαση πώλησης·

(β) σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ εμπόρου, εγκατεστημένου στο έδαφος της Δημοκρατίας και καταναλωτή που διαμένει στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, με την παρέμβαση Διαιτητή, ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία και εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις διαδικασίες ενώπιον συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών που διαχειρίζεται ο έμπορος·

(β) στις μη οικονομικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας·

(γ) στις διαφορές μεταξύ εμπόρων·

(δ) σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου·

(ε) σε δικαστική διαδικασία·

(στ) στις διαδικασίες που έχουν κινηθεί από έμπορο κατά καταναλωτή·

(ζ) στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένων της συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων·

(η) στους δημόσιους παρόχους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.