Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«αίτηση» σημαίνει αίτηση που υποβάλλεται στην Υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από καταναλωτή εναντίον εμπόρου σε σχέση με καταναλωτική απαίτηση·

«αιτητής» σημαίνει τον καταναλωτή που υποβάλλει την αίτηση·

«ανταπαίτηση» σημαίνει την απαίτηση του καθ’ ου η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, η οποία συνδέεται άμεσα με αίτηση που υποβλήθηκε εναντίον του.

«Γραμματέας» σημαίνει το δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στην Υπηρεσία και ο οποίος ορίζεται ως γραμματέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών» σημαίνει διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και εφαρμόζεται από την Υπηρεσία·

«διαιτησία» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για την εξώδικη επίλυση καταναλωτικών απαιτήσεων με την ενεργό παρέμβαση Διαιτητή·

«Διαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9·

«διασυνοριακή διαφορά» σημαίνει κάθε συμβατική διαφορά που προκύπτει από σύμβαση πώλησης ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών εφόσον, κατά τον χρόνο παραγγελίας των αγαθών ή των υπηρεσιών από τον καταναλωτή, ο καταναλωτής κατοικεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος όπου ο έμπορος διεξάγει εργασίες·

«Διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας.

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο·

«εγχώρια διαφορά» σημαίνει κάθε συμβατική διαφορά που προκύπτει από σύμβαση πώλησης ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών εφόσον, κατά το χρόνο παραγγελίας των αγαθών ή των υπηρεσιών από τον καταναλωτή, ο καταναλωτής κατοικεί και ο έμπορος διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία·

«έμπορος» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που ενεργεί για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου προσώπου και είναι εγκατεστημένο-

(α) στον τόπο άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, εάν είναι φυσικό πρόσωπο,

(β) στον τόπο της καταστατικής του έδρας, της κεντρικής του διοίκησης ή της άλλης άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή άλλης εγκατάστασης, εάν είναι εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων·

«καθ’ ου η αίτηση» σημαίνει τον έμπορο εναντίον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2009 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«καταναλωτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα·

«καταναλωτική απαίτηση» σημαίνει κάθε απαίτηση που αφορά-

(α)τη σύμβαση πώλησης από έμπορο σε καταναλωτή, ή /και

(β)τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών από έμπορο σε καταναλωτή·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«μέρη» σημαίνει τον αιτητή και τον καθ΄ου η αίτηση.

«Μητρώο Διαιτητών» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των Διαιτητών·

«Μητρώο Εμπόρων» σημαίνει το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των εμπόρων που συμμετέχουν σε διαιτησία·

«Οδηγία 2013/11/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσβάσιμο για μελλοντική αναφορά για χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

«σύμβαση παροχής υπηρεσιών» σημαίνει κάθε σύμβαση, εξαιρουμένης σύμβασης πώλησης, βάσει της οποίας ο έμπορος παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσία στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα·

«σύμβαση πώλησης» σημαίνει κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο έμπορος μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την ταυτόχρονη παροχή αγαθών και υπηρεσιών·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή προσαρμόστηκε με το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαΐου 1993 και όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«φορέας εξώδικης επίλυσης διαφορών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 4(ι)(η) της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ.