Μητρώο Διαιτητών

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, ο Διευθυντής καταρτίζει Μητρώο Διαιτητών για κάθε επαρχία, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Στο δυνάμει του εδαφίου (1), Μητρώο Διαιτητών δύναται να εγγραφεί ως Διαιτητής, κατόπιν αίτησής του στην Υπηρεσία, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου και ασκεί το επάγγελμα για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών ή πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο μητρώο διαιτητών που τηρεί το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

(3) Δεν εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών πρόσωπο το οποίο:

(α) Κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία, ή

(β) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(γ) έχει διαγραφεί από το Μητρώο Διαιτητών, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) ή (η) του άρθρου 11.

(4) Οι Διαιτητές δεν αποκλείονται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

(5) Οι Διαιτητές παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαιτητών για περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα επανεγγραφής τους στο Μητρώο Διαιτητών μετά από αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (2) και δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους χωρίς εύλογη αιτία.

(6) Το Μητρώο Διαιτητών αναθεωρείται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή και ενωρίτερα εάν ο Διευθυντής κρίνει αυτό αναγκαίο.

(7) Σε κάθε Διαιτητή, χορηγείται από την Υπηρεσία αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τον αιτητή κατά την υποβολή της αίτησης και το ύψος της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(8) Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρεί τα ποσά που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα με διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.