Προοίμιο

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1318/2013,

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«εθνική επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου·

«εθνικό όργανο – σύνδεσμος» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

Αρμόδια αρχή

3. Ο Υπουργός είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 στη Δημοκρατία.

Εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης

4.-(1) Σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, καθιδρύεται εξαμελής εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Το Διευθυντή, ως εκ της θέσης του, ως πρόεδρο ή εκπρόσωπό του,

(β) ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(γ) [Διαγράφηκε],

(δ) ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ε) ένα μέλος που διορίζεται από τον Επίτροπο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών,

(στ) ένα μέλος που διορίζεται από το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας,

(ζ) ένα μέλος που διορίζεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Η θητεία των μελών της εθνικής επιτροπής, εκτός του προέδρου της, έχει διάρκεια τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί.

(3) Ο διορισμός των μελών της εθνικής επιτροπής γίνεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι αποφάσεις της εθνικής επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα το Άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον Υπουργό.

Αρμοδιότητες εθνικής επιτροπής

5.-(1) Οι αρμοδιότητες της εθνικής επιτροπής καθορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η εθνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καταρτισμό του σχεδίου για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 5α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

Εθνικό όργανο – σύνδεσμος

6.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας ορίζεται ως το αρμόδιο εθνικό όργανο-σύνδεσμος για τους σκοπούς του Άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και με την επιφύλαξη του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, το εθνικό όργανο-σύνδεσμος καθορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων, αναλύσεων, μελετών και ερευνών του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης.

(3) Το εθνικό όργανο-συνδεσμός μεριμνά για την ενημέρωση του κάθε γεωργού του οποίου η εκμετάλλευση έχει επιλεγεί ως εκμετάλλευση του δικτύου πληροφόρησης, για τους όρους συμμετοχής του στο δίκτυο.

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

7.-(1) Το εθνικό όργανο-σύνδεσμος ενεργεί ως απαιτεί το Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εξουσία, και αφού επιδείξουν αποδεικτικό της ιδιότητάς τους, με τη συνδρομή εξουσιοδοτημένων λειτουργών του εθνικού οργάνου-συνδέσμου, εισόδου και ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μετέχουν στο δίκτυο πληροφόρησης, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές τους αφορούν, με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων, με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, πληροφοριών.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

8.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, έχει εξουσία να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παρεμποδίζει τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό είτε του εθνικού οργάνου-συνδέσμου είτε της εθνικής επιτροπής, είτε των λογιστικών γραφείων ή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, έχει εξουσία να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) και (2), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό και παρέχοντας σε αυτό δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που του υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με αιτιολογημένη απόφασή του -

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, και

(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για το δικαίωμα του να προσβάλει την απόφαση αυτή με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και για την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δικαιούται, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να προσβάλει τη σχετική απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δύναται να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική προσφυγή του και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί γραπτώς στον προσφεύγοντα και αποφασίζει-

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(8) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (5), η οποία περιέχει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, δυνάμει του εδαφίου (5), η οποία είναι ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

Κατάργηση

9. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, Oι περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμοι του 2004 και 2005, καταργούνται.