Κατάργηση

9. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, Oι περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης Νόμοι του 2004 και 2005, καταργούνται.