Επιβολή διοικητικού προστίμου

8.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, έχει εξουσία να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παρεμποδίζει τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό είτε του εθνικού οργάνου-συνδέσμου είτε της εθνικής επιτροπής, είτε των λογιστικών γραφείων ή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, έχει εξουσία να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) και (2), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό και παρέχοντας σε αυτό δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που του υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με αιτιολογημένη απόφασή του -

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, και

(β) η οποία πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για το δικαίωμα του να προσβάλει την απόφαση αυτή με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό και για την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να ασκήσει το δικαίωμα αυτό.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δικαιούται, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου, να προσβάλει τη σχετική απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, δύναται να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η ιεραρχική προσφυγή του και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί γραπτώς στον προσφεύγοντα και αποφασίζει-

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(8) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή, δυνάμει του εδαφίου (5), η οποία περιέχει ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία, δυνάμει του εδαφίου (5), η οποία είναι ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική, διαπράττει ποινικό αδίκημα.