Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

7.-(1) Το εθνικό όργανο-σύνδεσμος ενεργεί ως απαιτεί το Άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εξουσία, και αφού επιδείξουν αποδεικτικό της ιδιότητάς τους, με τη συνδρομή εξουσιοδοτημένων λειτουργών του εθνικού οργάνου-συνδέσμου, εισόδου και ελέγχου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μετέχουν στο δίκτυο πληροφόρησης, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές τους αφορούν, με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων, με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, πληροφοριών.