Εθνικό όργανο – σύνδεσμος

6.-(1) Το Τμήμα Γεωργίας ορίζεται ως το αρμόδιο εθνικό όργανο-σύνδεσμος για τους σκοπούς του Άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και με την επιφύλαξη του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, το εθνικό όργανο-σύνδεσμος καθορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων, αναλύσεων, μελετών και ερευνών του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης.

(3) Το εθνικό όργανο-συνδεσμός μεριμνά για την ενημέρωση του κάθε γεωργού του οποίου η εκμετάλλευση έχει επιλεγεί ως εκμετάλλευση του δικτύου πληροφόρησης, για τους όρους συμμετοχής του στο δίκτυο.