Αρμοδιότητες εθνικής επιτροπής

5.-(1) Οι αρμοδιότητες της εθνικής επιτροπής καθορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), η εθνική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον καταρτισμό του σχεδίου για την επιλογή των εκμεταλλεύσεων του δικτύου πληροφόρησης, σύμφωνα με το Άρθρο 5α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.