Εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης

4.-(1) Σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009, καθιδρύεται επταμελής εθνική επιτροπή του δικτύου πληροφόρησης, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα επτά μέλη:

(α) Το Διευθυντή, ως εκ της θέσης του, ως πρόεδρο ή εκπρόσωπό του,

(β) ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

(γ) ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,

(δ) ένα μέλος που διορίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ε) ένα μέλος που διορίζεται από τον Επίτροπο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών,

(στ) ένα μέλος που διορίζεται από το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας,

(ζ) ένα μέλος που διορίζεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(2) Η θητεία των μελών της εθνικής επιτροπής, εκτός του προέδρου της, έχει διάρκεια τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί.

(3) Ο διορισμός των μελών της εθνικής επιτροπής γίνεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι αποφάσεις της εθνικής επιτροπής λαμβάνονται σύμφωνα το Άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον Υπουργό.