Αρμόδια αρχή

3. Ο Υπουργός είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 στη Δημοκρατία.