Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αναλαμβάνει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης· και

ΕΠΕΙΔΗ η ανάληψη της προαναφερθείσας Προεδρίας δημιουργεί, μεταξύ άλλων, πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· και

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το στάδιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της εν λόγω προεδρίας, είναι αναγκαία η κατάλληλη προεργασία για την επαρκή ενημέρωση και το συντονισμό των διαφόρων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, καθώς και η παράλληλη πραγματοποίηση σειράς επαφών σε πολιτικό επίπεδο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και

ΕΠΕΙΔΗ, για την επιτυχή έκβαση του όλου έργου, επιβάλλεται συνολική πολιτική εποπτεία από αξιωματούχο, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά, τόσο με την προετοιμασία όσο και με τη διεκπεραίωση του εν λόγω έργου·

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιεί ή αντικαθίστανται·

«Κυπριακή Προεδρία» σημαίνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012·

«Προεδρία» σημαίνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως διαλαμβάνεται στους ετήσιους περί Προϋπολογισμού Νόμους της Δημοκρατίας·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας· και

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

Διορισμός του Υφυπουργού

3.-(1) Ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα διορίζεται με πράξη του Προέδρου και με όρους εντολής τη διεκπεραίωση του έργου που του ανατίθεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, για τη χρονική περίοδο που αρχίζει την 3η Οκτωβρίου 2011 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2013.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος διορίσει ως Υφυπουργό πρόσωπο που είναι δημόσιος υπάλληλος, τότε το εν λόγω πρόσωπο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διορισμού του ως Υφυπουργού, δεν υπόκειται στις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και, κατ’ ακολουθία, μεταξύ άλλων-

(α) απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αποστερείται των εξουσιών του ως δημοσίου υπαλλήλου·

(β) δεν λαμβάνει το μισθό του ως δημόσιος υπάλληλος· και

(γ) δεν απολαύει οποιωνδήποτε ωφελημάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, εκτός από το δικαίωμα συνυπολογισμού των απολαβών που δικαιούται δυνάμει του παρόντος Νόμου στις συντάξιμες απολαβές του ως δημοσίου υπαλλήλου.

Αρμοδιότητες του Υφυπουργού

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών της Δημοκρατίας, οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού καθορίζονται και περιορίζονται από τη φύση της Κυπριακής Προεδρίας και των υποχρεώσεων τις οποίες αυτή συνεπάγεται.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας EE 2012·

(β) την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διενέργεια επαφών με τους θεσμούς και τα όργανα αυτά.

(γ) τη συνολική πολιτική εποπτεία, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της Κυπριακής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για το συντονισμό -

(i) του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

(ii) της οργάνωσης των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοκρατία, καθώς και άλλων οργανωτικών θεμάτων· και

(iii) της επικοινωνιακής στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών· και

(δ) την παρουσία του κατά τις συζητήσεις ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την υποβολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ευθύνη του Υφυπουργού

5. Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός -

(α) υπόκειται και είναι υπόλογος στον Πρόεδρο·

(β) έχει την ευθύνη για τη συνεχή πληροφόρηση του Προέδρου επί όλων των θεμάτων τα οποία εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) ενημερώνει, οποτεδήποτε του ζητηθεί, τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των θεμάτων που χειρίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(δ) πριν από τη λήξη του διορισμού του, υποβάλλει ΄Εκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο και αντίγραφό της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

΄Οροι υπηρεσίας του Υφυπουργού

6.(1) Οι όροι υπηρεσίας του Υφυπουργού καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Υφυπουργός εργάζεται στην Προεδρία και ενασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς αρμοδιότητες του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

(3) Ο διορισμός του Υφυπουργού αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2011 και τερματίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2013.

(4) Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός δικαιούται τις ακόλουθες απολαβές:

(α) (i) αποδοχές που υπολογίζονται κατ΄ αναλογίαν προς τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές των Υπουργών της Δημοκρατίας, πληρωτέες σε μηνιαίες δόσεις κατά το τέλος κάθε μήνα·

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των ετήσιων αποδοχών του για το έτος 2012, με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2012, το ανάλογο ποσό για τις αποδοχές του για το τρίμηνο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2011, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2011, και το ανάλογο ποσό για τις αποδοχές του για τον Ιανουάριο 2013, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2013· και

(β) επίδομα που υπολογίζεται κατ΄ αναλογία προς το εκάστοτε ισχύον επίδομα παράστασης των Υπουργών της Δημοκρατίας, απαλλαγμένο φόρου εισοδήματος και πληρωτέο σε ίσες δόσεις στο τέλος του κάθε μήνα.

(5) Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός δικαιούται -

(α) παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον ίδιο, τον ή τη σύζυγο και τα τέκνα του, σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών·

(β) δωρεάν χρήση αυτοκινήτου και τηλεφώνου· και

(γ) δωρεάν μετάβαση, διαμονή και διατροφή στο εξωτερικό, για σκοπούς επιτέλεσης των καθηκόντων του, κατ΄ αναλογία προς όσα ισχύουν σε σχέση με τους Υπουργούς της Δημοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος και διάρκεια του παρόντος Νόμου

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαρκεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.