Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2011.