Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αναλαμβάνει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης· και

ΕΠΕΙΔΗ η ανάληψη της προαναφερθείσας Προεδρίας δημιουργεί, μεταξύ άλλων, πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· και

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το στάδιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της εν λόγω προεδρίας, είναι αναγκαία η κατάλληλη προεργασία για την επαρκή ενημέρωση και το συντονισμό των διαφόρων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, καθώς και η παράλληλη πραγματοποίηση σειράς επαφών σε πολιτικό επίπεδο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και

ΕΠΕΙΔΗ, για την επιτυχή έκβαση του όλου έργου, επιβάλλεται συνολική πολιτική εποπτεία από αξιωματούχο, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά, τόσο με την προετοιμασία όσο και με τη διεκπεραίωση του εν λόγω έργου·

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: