Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιεί ή αντικαθίστανται·

«Κυπριακή Προεδρία» σημαίνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012·

«Προεδρία» σημαίνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως διαλαμβάνεται στους ετήσιους περί Προϋπολογισμού Νόμους της Δημοκρατίας·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας· και

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο οποίος διορίζεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.