Διορισμός του Υφυπουργού

3.-(1) Ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα διορίζεται με πράξη του Προέδρου και με όρους εντολής τη διεκπεραίωση του έργου που του ανατίθεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, για τη χρονική περίοδο που αρχίζει την 3η Οκτωβρίου 2011 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2013.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος διορίσει ως Υφυπουργό πρόσωπο που είναι δημόσιος υπάλληλος, τότε το εν λόγω πρόσωπο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του διορισμού του ως Υφυπουργού, δεν υπόκειται στις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και, κατ’ ακολουθία, μεταξύ άλλων-

(α) απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αποστερείται των εξουσιών του ως δημοσίου υπαλλήλου·

(β) δεν λαμβάνει το μισθό του ως δημόσιος υπάλληλος· και

(γ) δεν απολαύει οποιωνδήποτε ωφελημάτων που απορρέουν από την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, εκτός από το δικαίωμα συνυπολογισμού των απολαβών που δικαιούται δυνάμει του παρόντος Νόμου στις συντάξιμες απολαβές του ως δημοσίου υπαλλήλου.