Αρμοδιότητες του Υφυπουργού

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου και των Υπουργών της Δημοκρατίας, οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού καθορίζονται και περιορίζονται από τη φύση της Κυπριακής Προεδρίας και των υποχρεώσεων τις οποίες αυτή συνεπάγεται.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας EE 2012·

(β) την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διενέργεια επαφών με τους θεσμούς και τα όργανα αυτά.

(γ) τη συνολική πολιτική εποπτεία, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της Κυπριακής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη για το συντονισμό -

(i) του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

(ii) της οργάνωσης των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοκρατία, καθώς και άλλων οργανωτικών θεμάτων· και

(iii) της επικοινωνιακής στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών· και

(δ) την παρουσία του κατά τις συζητήσεις ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και την υποβολή σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, χωρίς όμως να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.