Ευθύνη του Υφυπουργού

5. Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός -

(α) υπόκειται και είναι υπόλογος στον Πρόεδρο·

(β) έχει την ευθύνη για τη συνεχή πληροφόρηση του Προέδρου επί όλων των θεμάτων τα οποία εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) ενημερώνει, οποτεδήποτε του ζητηθεί, τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των θεμάτων που χειρίζεται δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(δ) πριν από τη λήξη του διορισμού του, υποβάλλει ΄Εκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο και αντίγραφό της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.