΄Οροι υπηρεσίας του Υφυπουργού

6.(1) Οι όροι υπηρεσίας του Υφυπουργού καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Υφυπουργός εργάζεται στην Προεδρία και ενασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς αρμοδιότητες του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

(3) Ο διορισμός του Υφυπουργού αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου 2011 και τερματίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2013.

(4) Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός δικαιούται τις ακόλουθες απολαβές:

(α) (i) αποδοχές που υπολογίζονται κατ΄ αναλογίαν προς τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές των Υπουργών της Δημοκρατίας, πληρωτέες σε μηνιαίες δόσεις κατά το τέλος κάθε μήνα·

(ii) ποσό ίσο προς το ένα δωδέκατο (1/12) των ετήσιων αποδοχών του για το έτος 2012, με βάση την υποπαράγραφο (i), το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2012, το ανάλογο ποσό για τις αποδοχές του για το τρίμηνο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2011, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2011, και το ανάλογο ποσό για τις αποδοχές του για τον Ιανουάριο 2013, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος του έτους 2013· και

(β) επίδομα που υπολογίζεται κατ΄ αναλογία προς το εκάστοτε ισχύον επίδομα παράστασης των Υπουργών της Δημοκρατίας, απαλλαγμένο φόρου εισοδήματος και πληρωτέο σε ίσες δόσεις στο τέλος του κάθε μήνα.

(5) Κατά τη διάρκεια του διορισμού του, ο Υφυπουργός δικαιούται -

(α) παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον ίδιο, τον ή τη σύζυγο και τα τέκνα του, σύμφωνα με τους εκάστοτε Κανονισμούς περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών·

(β) δωρεάν χρήση αυτοκινήτου και τηλεφώνου· και

(γ) δωρεάν μετάβαση, διαμονή και διατροφή στο εξωτερικό, για σκοπούς επιτέλεσης των καθηκόντων του, κατ΄ αναλογία προς όσα ισχύουν σε σχέση με τους Υπουργούς της Δημοκρατίας.