Έναρξη της ισχύος και διάρκεια του παρόντος Νόμου

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαρκεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013.