ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ορισμός, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής

4. Ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ορίζεται ο Υπουργός και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες -

(α) Παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αιτήσεις καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(β) μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρησης που υποβλήθηκαν για την προστασία τους σε εθνικό επίπεδο για κατοχύρωση έτσι ώστε αυτός να μπορεί να υποβάλει ένσταση˙

(γ) παραλαμβάνει, εξετάζει και αποδέχεται ή απορρίπτει ενστάσεις κατά των προτεινόμενων καταχωρήσεων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο˙

(δ) εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι κατά τον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, τη χρήση μιας κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου˙

(ε) μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τις προτεινόμενες καταχωρήσεις γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(στ) δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ζ) παραλαμβάνει και προωθεί ενστάσεις προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της προτεινόμενης καταχώρησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία που υποβάλλονται σε αυτή δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ˙

(η) παραλαμβάνει, εξετάζει και προωθεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιήσεις προδιαγραφών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(θ) αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ι) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τις εγκριθείσες τροποποιημένες προδιαγραφές δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ια) ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εγκριθείσες τροποποιήσεις των προδιαγραφών και την αιτιολόγησή τους δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ιβ) παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αιτήματα που αφορούν την ακύρωση της καταχώρησης ΠΟΠ ή ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ιγ) ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των υπηρεσιών ή/και των οργανισμών που έχουν εγκριθεί για σκοπούς ελέγχου των προδιαγραφών και τις σχετικές αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(ιδ) συμμετέχει στην επιτροπή που καθορίζεται με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(ιε) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και για την άσκηση των λοιπών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών·

(ιζ) δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων της σε άλλα πρόσωπα ή υπηρεσίες.

Παραχώρηση αρμοδιοτήτων από την Αρμόδια Αρχή

4Α.-(1)  Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς στο Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπηρετεί στο εν λόγω Τμήμα την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί τη μεταβίβαση που έγινε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή να εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που προβλέπεται στον παρόντα  Νόμο ή στους εκδιδόμενους δυνάμει αυτού κανονισμούς, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ωσάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής

5. Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις καταχώρησης και να εισηγείται προς την Αρμόδια Αρχή κατά πόσο συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ορισμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, μπορεί να εγγραφεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, καθώς και να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος της ανατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου από την Αρμόδια Αρχή.

Συμβουλευτική Επιτροπή

6.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίζεται από τον Υπουργό, είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη -

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο,

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο του,

(γ) Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις σε θέματα ΠΟΠ και ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων,

(δ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και

(ε) εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

(2) Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής, αρχίζει από το διορισμό τους, τα δε μέλη αυτής μπορούν να επαναδιοριστούν:

Νοείται ότι ο Υπουργός, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.

(3) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά λόγω οποιασδήποτε αιτίας στην άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπουργός διορίζει προσωρινά ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο για το χρόνο που κωλύεται ο Πρόεδρος.

(4) Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής χηρέψει πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου σύμφωνα με τις περί διορισμού διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να καλέσει η Συμβουλευτική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13, λαμβάνουν αποζημίωση που θα καθορίσει ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

Εξουσίες Προέδρου

7. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συγκαλεί αυτή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

Σύγκληση συνεδριάσεων Συμβουλευτικής Επιτροπής

8.-(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεδρία όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το ενωρίτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε προθεσμία ενός μηνός, αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστον από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μαζί με την πρόσκληση για συνεδρία.

Απαρτία και πόρισμα / εισήγηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

9.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως αν στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και δύο από τα μέλη της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καταλήγει σε πόρισμα/εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή μετά από εξέταση της αίτησης καταχώρησης και εφόσον υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει, επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής να εισηγηθεί προς τον Υπουργό να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους-

(α) Απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής χωρίς τη σχετική άδεια του Προέδρου ή χωρίς δικαιολογημένη κατά την κρίση του Προέδρου αιτία ή

(β) καταστεί ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ή

(γ) καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Παροχή γραμματειακής και υλικοτεχνικής στήριξης

10. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή την αναγκαία υλικοτεχνική και γραμματειακή στήριξη.