Απαρτία και πόρισμα / εισήγηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

9.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως αν στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και δύο από τα μέλη της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή καταλήγει σε πόρισμα/εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή μετά από εξέταση της αίτησης καταχώρησης και εφόσον υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος έχει, επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(2) Ο Πρόεδρος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής να εισηγηθεί προς τον Υπουργό να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, αν συντρέχει ένας από τους πιο κάτω λόγους-

(α) Απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής χωρίς τη σχετική άδεια του Προέδρου ή χωρίς δικαιολογημένη κατά την κρίση του Προέδρου αιτία ή

(β) καταστεί ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ή

(γ) καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.