Ορισμός, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής

4. Ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ορίζεται ο Υπουργός και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες -

(α) Παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αιτήσεις καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(β) μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρησης που υποβλήθηκαν για την προστασία τους σε εθνικό επίπεδο για κατοχύρωση έτσι ώστε αυτός να μπορεί να υποβάλει ένσταση˙

(γ) παραλαμβάνει, εξετάζει και αποδέχεται ή απορρίπτει ενστάσεις κατά των προτεινόμενων καταχωρήσεων γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που υποβάλλονται σε εθνικό επίπεδο˙

(δ) εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι κατά τον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, τη χρήση μιας κατοχυρωμένης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε ενδιαφερομένου˙

(ε) μεριμνά για την πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τις προτεινόμενες καταχωρήσεις γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(στ) δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ζ) παραλαμβάνει και προωθεί ενστάσεις προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της προτεινόμενης καταχώρησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία που υποβάλλονται σε αυτή δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ˙

(η) παραλαμβάνει, εξετάζει και προωθεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποιήσεις προδιαγραφών σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(θ) αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ι) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τις εγκριθείσες τροποποιημένες προδιαγραφές δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ια) ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εγκριθείσες τροποποιήσεις των προδιαγραφών και την αιτιολόγησή τους δυνάμει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ιβ) παραλαμβάνει, ελέγχει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αιτήματα που αφορούν την ακύρωση της καταχώρησης ΠΟΠ ή ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(ιγ) ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των υπηρεσιών ή/και των οργανισμών που έχουν εγκριθεί για σκοπούς ελέγχου των προδιαγραφών και τις σχετικές αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(ιδ) συμμετέχει στην επιτροπή που καθορίζεται με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006˙

(ιε) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και για την άσκηση των λοιπών σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρχών·

(ιζ) δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων της σε άλλα πρόσωπα ή υπηρεσίες.