Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις κατηγορίες των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.