Καθίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής

5. Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει αιτήσεις καταχώρησης και να εισηγείται προς την Αρμόδια Αρχή κατά πόσο συγκεκριμένη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη ορισμένου γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, μπορεί να εγγραφεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, καθώς και να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος της ανατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου από την Αρμόδια Αρχή.