Συμβουλευτική Επιτροπή

6.-(1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή διορίζεται από τον Υπουργό, είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη -

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο,

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπο του,

(γ) Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος κατέχει ειδικές γνώσεις σε θέματα ΠΟΠ και ΠΓΕ γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων,

(δ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και

(ε) εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

(2) Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τετραετής, αρχίζει από το διορισμό τους, τα δε μέλη αυτής μπορούν να επαναδιοριστούν:

Νοείται ότι ο Υπουργός, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους.

(3) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά λόγω οποιασδήποτε αιτίας στην άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπουργός διορίζει προσωρινά ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο για το χρόνο που κωλύεται ο Πρόεδρος.

(4) Στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής χηρέψει πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου σύμφωνα με τις περί διορισμού διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που δύναται να καλέσει η Συμβουλευτική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13, λαμβάνουν αποζημίωση που θα καθορίσει ο Υπουργός με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.