Εξουσίες Προέδρου

7. Ο Πρόεδρος προΐσταται της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συγκαλεί αυτή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.