ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο -

«αίτηση καταχώρησης» σημαίνει την αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11˙

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη δυνάμει του άρθρου 4 Αρμόδια Αρχή˙

«Γεωργικός Χημικός» σημαίνει οποιοδήποτε Λειτουργό Γεωργίας ο οποίος ασκεί καθήκοντα χημικού στο Τμήμα Γεωργίας˙

«Γραφείο» σημαίνει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας˙

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο˙

«Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26˙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, ως ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί·

«Κοινοτικό Σύμβολο» σημαίνει το σύμβολο όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2037/93 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, ως αυτό ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί·

«Μητρώο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 20 τηρούμενο μητρώο˙

«ΠΟΠ» σημαίνει την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης˙

«ΠΓΕ» σημαίνει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη˙

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 5 καθιδρυόμενη Επιτροπή˙

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή που ορίζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13˙

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙ και

«φορέας ελέγχου» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας.

(2) Οι όροι που δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις κατηγορίες των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καθορίζονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.