ΜΕΡΟΣ ΙII ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
Δικαίωμα και αίτηση καταχώρησης εγγραφής

11.-(1) Κάθε ομάδα που επιθυμεί την εγγραφή οποιασδήποτε ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε σχέση με γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο το οποίο παράγει ή επιτυγχάνει, δύναται να υποβάλει αίτηση καταχώρησης δυνάμει του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 στην Αρμόδια Αρχή.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση καταχώρησης συμπληρώνεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει -

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

(β) τις προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(γ) το συμπληρωμένο ενιαίο έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, όπως την ονομασία, την περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανσή του, και τη συνοπτική περιγραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,

(ii) την περιγραφή του δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α) ή (β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν το δεσμό αυτό·

(δ) προαιρετική δήλωση για παραχώρηση προσωρινής προστασίας σε Εθνικό Επίπεδο·

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητά τα πιο κάτω επιπρόσθετα στοιχεία:

(i) Κατάλογο των μελών της ομάδας,

(ii) το όνομα, τη διεύθυνση και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας της ομάδας,

(iii) αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της ομάδας όπου αυτά υπάρχουν,

(iv) έγκριση της πλειοψηφίας των μελών ή της γενικής συνέλευσης της ομάδας για την υποβολή της αίτησης καταχώρησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης,

(v) αποδεικτικά στοιχεία ότι η ομάδα είναι ανοικτή σε άλλα μέλη με αναφορά στα δικαιώματα και στις ευθύνες της ομάδας προς μελλοντικά της μέλη, και

(vi) αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη της ομάδας παράγουν το προϊόν, για την ονομασία του οποίου υποβάλλεται αίτηση καταχώρησης για προστασία, και με ενδεικτικές ποσότητες για κάθε μέλος.

Προκαταρκτική εξέταση της αίτησης καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή

12.-(1) Η Αρμόδια Αρχή παραλαμβάνει την αίτηση καταχώρησης και εξετάζει κατά πόσο συντρέχουν οι πιο κάτω προκαταρκτικές προϋποθέσεις -

(α) Εάν η αίτηση καταχώρησης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 11 και

(β) εάν πληρώθηκε το καταβλητέο τέλος.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση καταχώρησης δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου, ή δεν καταβλήθηκε το τέλος, η αίτηση καταχώρησης δε γίνεται αποδεκτή από την Αρμόδια Αρχή και ενημερώνεται γραπτώς ο αιτητής ως προς τους λόγους της μη αποδοχής. Ο αιτητής εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της επιστολής της Αρμόδιας Αρχής μπορεί να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα στην Αρμόδια Αρχή.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δυνάμει του εδαφίου (2) στοιχεία από τον αιτητή, η αίτηση καταχώρησης, μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας, θεωρείται ως απορριφθείσα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρησης.

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης καταχώρησης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή

13.-(1) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, την παραπέμπει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για εξέταση και έκδοση σχετικού πορίσματος.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται και εξετάζει την αίτηση καταχώρησης το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και αν πληρεί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και καταλήγει σε πόρισμα ως προς την προώθηση της αίτησης καταχώρησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για εγγραφή της προτεινόμενης ΠΟΠ ή ΠΓΕ του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ορίσει Τεχνική Επιτροπή η οποία να έχει την αρμοδιότητα της τεχνικής επεξεργασίας των στοιχείων και της εξέτασης της αίτησης καταχώρησης και η οποία θα συντάσσει εισηγητική έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, όπου θεωρεί τούτο χρήσιμο, να ζητήσει απόψεις από αρμόδιες κυβερνητικές ή μη υπηρεσίες και ειδικούς για την εξέταση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από την αίτηση καταχώρησης.

(5) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της αίτησης καταχώρησης, μπορεί να απαιτήσει από τον αιτητή να υποβάλει τις απαραίτητες πληροφορίες εγγράφως μέσα σε τρεις μήνες, ή εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή, από την ημερομηνία της επιστολής.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή το πόρισμά της.

(7) H Αρμόδια Αρχή, εάν κρίνει ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που καθορίζονται στην παράγραφο 2, άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, δημοσιοποιεί την αίτηση.

Αιτήσεις που απορρίπτονται και δεν προωθούνται

14. Απορρίπτονται από την Αρμόδια Αρχή και δεν προωθούνται προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αιτήσεις καταχώρησης, εφόσον-

(α) Η αίτηση καταχώρησης αντιστοιχεί στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006,

(β) υπάρχουν ήδη καταχωρημένες ΠΟΠ και ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, ή

(γ) η αίτηση καταχώρησης αντιστοιχεί στην περίπτωση που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.