Διαδικασία εξέτασης της αίτησης καταχώρησης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή

13.-(1) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, την παραπέμπει στη Συμβουλευτική Επιτροπή για εξέταση και έκδοση σχετικού πορίσματος.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται και εξετάζει την αίτηση καταχώρησης το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και αν πληρεί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και καταλήγει σε πόρισμα ως προς την προώθηση της αίτησης καταχώρησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για εγγραφή της προτεινόμενης ΠΟΠ ή ΠΓΕ του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ορίσει Τεχνική Επιτροπή η οποία να έχει την αρμοδιότητα της τεχνικής επεξεργασίας των στοιχείων και της εξέτασης της αίτησης καταχώρησης και η οποία θα συντάσσει εισηγητική έκθεση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται, όπου θεωρεί τούτο χρήσιμο, να ζητήσει απόψεις από αρμόδιες κυβερνητικές ή μη υπηρεσίες και ειδικούς για την εξέταση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν από την αίτηση καταχώρησης.

(5) Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της αίτησης καταχώρησης, μπορεί να απαιτήσει από τον αιτητή να υποβάλει τις απαραίτητες πληροφορίες εγγράφως μέσα σε τρεις μήνες, ή εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η Συμβουλευτική Επιτροπή, από την ημερομηνία της επιστολής.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή το πόρισμά της.

(7) H Αρμόδια Αρχή, εάν κρίνει ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που καθορίζονται στην παράγραφο 2, άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, δημοσιοποιεί την αίτηση.