Προκαταρκτική εξέταση της αίτησης καταχώρησης από την Αρμόδια Αρχή

12.-(1) Η Αρμόδια Αρχή παραλαμβάνει την αίτηση καταχώρησης και εξετάζει κατά πόσο συντρέχουν οι πιο κάτω προκαταρκτικές προϋποθέσεις -

(α) Εάν η αίτηση καταχώρησης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 11 και

(β) εάν πληρώθηκε το καταβλητέο τέλος.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση καταχώρησης δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος Νόμου, ή δεν καταβλήθηκε το τέλος, η αίτηση καταχώρησης δε γίνεται αποδεκτή από την Αρμόδια Αρχή και ενημερώνεται γραπτώς ο αιτητής ως προς τους λόγους της μη αποδοχής. Ο αιτητής εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της επιστολής της Αρμόδιας Αρχής μπορεί να υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα στην Αρμόδια Αρχή.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δυνάμει του εδαφίου (2) στοιχεία από τον αιτητή, η αίτηση καταχώρησης, μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας, θεωρείται ως απορριφθείσα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρησης.