Δικαίωμα και αίτηση καταχώρησης εγγραφής

11.-(1) Κάθε ομάδα που επιθυμεί την εγγραφή οποιασδήποτε ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε σχέση με γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο το οποίο παράγει ή επιτυγχάνει, δύναται να υποβάλει αίτηση καταχώρησης δυνάμει του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 στην Αρμόδια Αρχή.

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση καταχώρησης συμπληρώνεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει -

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

(β) τις προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006·

(γ) το συμπληρωμένο ενιαίο έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, όπως την ονομασία, την περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανσή του, και τη συνοπτική περιγραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,

(ii) την περιγραφή του δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α) ή (β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν το δεσμό αυτό·

(δ) προαιρετική δήλωση για παραχώρηση προσωρινής προστασίας σε Εθνικό Επίπεδο·

(3) Η Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται να ζητά τα πιο κάτω επιπρόσθετα στοιχεία:

(i) Κατάλογο των μελών της ομάδας,

(ii) το όνομα, τη διεύθυνση και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας της ομάδας,

(iii) αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της ομάδας όπου αυτά υπάρχουν,

(iv) έγκριση της πλειοψηφίας των μελών ή της γενικής συνέλευσης της ομάδας για την υποβολή της αίτησης καταχώρησης για προστασία της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης,

(v) αποδεικτικά στοιχεία ότι η ομάδα είναι ανοικτή σε άλλα μέλη με αναφορά στα δικαιώματα και στις ευθύνες της ομάδας προς μελλοντικά της μέλη, και

(vi) αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη της ομάδας παράγουν το προϊόν, για την ονομασία του οποίου υποβάλλεται αίτηση καταχώρησης για προστασία, και με ενδεικτικές ποσότητες για κάθε μέλος.